สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

นางสุกัญญา ชินกูล
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์