สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

 นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์