งานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ