งานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ