งานนโยบายและแผน

หัวหน้างาน

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

นางสาวภิศรามณีษ์ อาจชอบการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

นายธนิก ทวีวาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ