งานนโยบายและแผน

หัวหน้างาน

นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

นางสาวภิศรามณีษ์ อาจชอบการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

นายธนิก ทวีวาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ