RU Portfolio

 

สารสนเทศด้านสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์

ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2541

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการอื่น ๆ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

สารสนเทศด้านนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ ระหว่างคณะฯ กับ ม.ร.

แบบฟอร์มคำของบประมาณจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2567

 

ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564

ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2564

ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการ

 

สารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัย/วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

 

สารสนเทศด้านบริการทางวิชาการ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

 

สารสนเทศด้านบุคลากร

แบบฟอร์ม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบใบลาไปต่างประเทศ

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

แบบใบลาอุปสมบท