(สำหรับบุคลากร)

     - แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๕  หรือ รูปแบบ PDF หรือ ไฟล์ WORD
     - รายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๔  หรือ รูปแบบ PDF

     - แบบฟอร์มการจัดทำ มคอ.02 ปี 2565 (ไฟล์ WORD)

     - แบบฟอร์มและวิธีการเคลมประกันภัยโควิด-19 สำหรับบุคลากรคณะฯ
     - แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๔  หรือ  รูปแบบ PDF
     - รายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๓  หรือ  รูปแบบ PDF

     - ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
     - ตารางสถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
     - แบบฟอร์มคำของบประมาณจัดโครงการ
     - ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     - ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการ