รายงานแผนและผลปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2567 (รอบ 6 เดือน)
   รายงานแผนและผลปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2567

แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2567 (PDF) 
   แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2567 (FLIP HTML)

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ ระหว่างคณะฯ กับ ม.ร. (PDF)
   ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ ระหว่างคณะฯ กับ ม.ร. (WORD)

แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 (PDF) 
   แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 (FLIP HTML)

รายงานแผนและผลปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2566

แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2566 (PDF) 
   แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2566 (FLIP HTML)

รายงานผลและแผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2565

แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2565 (PDF) 
   แผนปฎิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 2565 (FLIP HTML)