งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างาน 

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน่วยการเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วย

นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาววิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายจิโรจ โคตะนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

 

นางสาววาสนา ไชยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วย

นางสังเวียน พาเฮือง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาววชิรา ปิยะตระภูมิ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวกุลธิดา สำรองพันธ์
   นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ