งานบริการการศึกษา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

นางรุ่งทิวา ออกลกิจ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางรุ่งทิวา ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

นางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. หญิง พัทณวดี มะริธง
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

นางสาวทิพชนก พรมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยกิจการนักศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

นางสาวมณีรัตน์ สุทธิวานิช
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หัวหน้าหน่วย

นายอานันท์ สนทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. หญิง ดวงแก้ว อยู่ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวณิชชา ชวาลเวชกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
(ห้องสมุด)

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ

นายนิธิวัชร์ อมรมหพรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ