สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสำนักงาน

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ