ประวัติและความเป็นมาของคณะ

       คณะมนุษยศาสตร์ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจัดตั้งขึ้นตาม "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2514" ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

       แต่แรกนั้น ที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์เป็นอาคารหลังหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ คือ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ๑ ในปัจจุบันซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) อาจารย์และข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์จึงได้พร้อมใจกันถือเอาวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็นวันคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

       เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2514 นั้น คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก) รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 สาขา ดังนี้

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     สาขาวิชาภาษาไทย

     สาขาวิชาภาษาจีน

     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

     สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

     สาขาวิชาภาษาสเปน

     สาขาวิชาภาษารัสเซีย

     สาขาวิชาประวัติศาสตร์

     สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

     สาขาวิชาปรัชญา

     สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก

       สำหรับวิชาโทนั้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นวิชาโทได้ทุกสาขา นอกจากนี้ยังมีวิชาโทอื่นๆ ให้เลือกเรียนได้อีกหลายสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาบาลีและสันสกฤต คติชนวิทยา ภาษามลายู ภาษากรีก และภาษาอาหรับ

       ส่วนวิชาเลือกนั้น นอกจากนักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆในสาขาวิชาเอกและวิชาโทเป็นวิชาเลือกแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆอีกมากมายหลากหลายวิชา ได้แก่ วิชาภาษากรีก ภาษาโปรตุเกส ภาษาฮินดี ภาษามาเลย์ ภาษาอาหรับ ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาพม่า
นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตอีก 1 สาขา ได้แก่

     สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

       ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 โดยดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อันได้แก่
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาชีพ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้สะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณลักษณะซึ่งดำรงความเป็นมนุษยศาสตร์อันโดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ทุกคน