คณบดี

รองศาสตราจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสมน นิจรันดร์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ปะมะโข
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 

อาจารย์ปฐม ตาคะนานันท์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพร อมตวนิช
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

อาจารย์ตรีนุช พลางกูร
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางรุ่งทิวา ออกลกิจ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสุกัญญา ชินกูล
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา