ผู้บริหารระดับคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา ศรีเพริศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท บัวลา ประยูรรัตนวงศ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภคพล เส้นขาว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ปะมะโข
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 

อาจารย์ปฐม ตาคะนานันท์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา ศรีเพริศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
รักษาราชการแทน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพร อมตวนิช
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

อาจารย์ตรีนุช พลางกูร
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 

ผู้อำนวยการ

 

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

นางสุกัญญา ชินกูล
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางรุ่งทิวา ออกลกิจ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสุกัญญา ชินกูล
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา