คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ “ศิลปะบนหน้ากากผ้า” พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านศิลปะ ฝึกสมาธิ และทักษะต่างๆ ด้านการเขียนอักษรจีน การวาดภาพ ด้วยพู่กันจีน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการ สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑
ชั้น ๒

          สำหรับโครงการ “ศิลปะบนหน้ากากผ้า” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนอักษรจีนและวาดภาพด้วยพู่กันจีน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ Yan Yan Zheng และนายวศุ แซ่บ่าง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการจับพู่กันอย่างถูกต้อง การลงน้ำหนักมือเพื่อสร้างลายเส้นในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้ภาพที่สวยงามสมจริง ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการวาดภาพดอกโบตั๋น ดอกเหมย และต้นไผ่ บนกระดาษไขก่อนวาดภาพจริงลงบนผืนผ้า นอกจากจะได้ถ่ายทอดจินตนาการ ได้ฝึกสมาธิ ยังได้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกด้วย