คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “ศิลปะบนหน้ากากผ้า ครั้งที่ 2” พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านศิลปะ ฝึกสมาธิ และทักษะต่าง ๆ ด้านการเขียนอักษรจีน การวาดภาพ ด้วยพู่กันจีน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการ สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๒
 
          สำหรับโครงการ “ศิลปะบนหน้ากากผ้า ครั้งที่ 2” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนอักษรจีนและวาดภาพด้วยพู่กันจีน ได้แก่ อาจารย์ Yan Yan Zheng โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการจับพู่กันอย่างถูกต้อง การลงน้ำหนักมือเพื่อสร้างลายเส้นในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้ภาพที่สวยงามสมจริง ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการวาดภาพดอกกุหลาบ ดอกเหมย และต้นไผ่ บนกระดาษไข ก่อนวาดภาพจริงลงบนผืนผ้า นอกจากจะได้ถ่ายทอดจินตนาการ ได้ฝึกสมาธิ ยังได้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ