คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
"เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 8 : โควิดเปลี่ยนชีวี เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"
 
           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 8 : โควิดเปลี่ยนชีวี เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" โดยมี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีนายจอนโจยอง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ผศ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์ ประธานเครือข่ายเกาหลีศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
           ภายในงานมีการลงนามหนังสือรับรองความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 6 สถาบัน ได้แก่ รศ.วิโรจน์ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.สุภาพร บุญรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์เกาหลีศึกษาและไทยศึกษาร่วมกันในกำหนดระยะเวลา 1 ปี