รหัสกระบวนวิชาที่เป็นของคณะมนุษยศาสตร์ ANT, ARA, ART, BDS , CHI, CRT, ENG , ENL, ENS,
FOL, FRE , GER, GRK , HIN, HIS , HIT , JPN , KHM, KOR, LIS, LAO, MSA,
MAL, MMR, OLC , PAL, PHI , RUS, SKT, SOC , SPN, THA, VNM, WES