สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาค1/66 ภาค 2/66 ภาคฤดูร้อน/66 คณะมนุษยศาสตร