ปีการศึกษา ๒๕๖๔           คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓           คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒           คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๑           คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐           คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๙          คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๘          คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘